TIME PERIOD NAME OF PERIOD DESCRIPTION
-300 BC Jomon  
300 BC-300 Yayoi  

 

300-710 Kofun  

 

 

710-784 Nara  

 

794-1185 Heian  

 

 

1192-1333 Kamakura  

 

 

 

 

1338-1573 Muromachi  

 

 

 

 

1573-1603 Azuchi
Momoyama
 

 

 

 

 

 

1603 - 1867 Edo  

 

 

 

 

 

1868-1912 Meiji  

 

 

 

 

1912-1926 Taisho  

 

1926-1989 Showa  

 

 

 

 

1989- Heisei